Institut Municipal de Servicis Socials d'Elda (Alacant). Creació d'una borsa de treball d'agent d'igualtat.

ABIERTO. 10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'este anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (número 71 d'11/04/2017).

ABIERTO. 10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'este anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (número 71 d'11/04/2017).

http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico/detalle_oposiciones?id_emp=65200Noticias relacionadas

  • 25/04/2017
Mancomunitat Camp de Túria (Valencia). Bolsa de trabajo Técnico/a especialista en creación de empresas

El termini de presentació d'instàncies serà del 21 d'abril al 5 de maig de 2017.
Leer

  • 25/04/2017
Mancomunitat Camp de Túria (Valencia). Bolsa de trabajo Técnico/a de Empleo.

El termini de presentació d'instàncies serà del 21 d'abril al 5 de maig de 2017.
Leer

  • 12/04/2017
Ajuntament de Sueca (València). Creació d'una borsa de treball per a psicòleg.

ABIERTO. 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'estes bases en el Butlletí Oficial de la Província de València. (BOP número 71 de l'11 d'abril del 2017)
Leer

  • 12/04/2017
Ajuntament de Sueca (València). Creació d'una borsa de treball per agent d'igualtat

ABIERTO. 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'estes bases en el Butlletí Oficial de la Província de València. (BOP número 71 de l'11 d'abril del 2017)
Leer

  • 11/04/2017
Mancomunitat Municipis de La Safor (València). Constitució d’una borsa de treball del SEAFI

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà a la publicació en el BOP.
Leer

  • 07/04/2017
Ajuntament de Vinaròs (Castelló). Un/a agent d'igualtat i posterior constitució d’una borsa de treball temporal.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.
Leer