Psicòlegs i psicòlogues, ja podeu sol·licitar en la Universitat, el certificat d’aptitud pedagògica per a exercir d’orientador/a educatiu/va

Aquest certificat convalida el Máster de Secundària per a poder presentar-se a les oposicions de secundària de l’especialitat d’Orientació Educativa. El COPCV continuarà treballant per potenciar la figura del psicòleg/a com el professional més adequat per desenvolupar les funcions de orientador/a educatiu/va.

El 4 de gener de 2019 es va publicar en el DOGV la resolució de 27 de novembre de 2018, per la qual es concreta l’acreditació de la formació pedagògica i didàctica detallant les característiques per poder impartir docència en l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, la Formació Professional i l’ensenyament d’idiomes.

La formació pedagògica i didàctica es pot acreditar de les següents formes:

➣ Estar en possessió del títol oficial de Màster Universitari de Professor/a en Educació Secundària que habilita per a aquest exercici.

➣ En cas de no tindre el màster:

- Els i les llicenciats de Psicologia abans de l’1 d’octubre de 2009, podran acreditar la formació pedagògica i didàctica amb un certificat d’aptitud pedagògica expedit per la universitat on haguera obtingut el títol. En este certificat haurà de constar que s’han superat un mínim de 60 crèdits relacionats amb la formació pedagògica i didàctica que li aporten les competències i els coneixements requerits per la Llei orgànica 2/2006,de 3 de maig, d’educació.

- Aquest certificat li convalidarà el Máster de Secundària per a poder presentar-se a les oposicions de secundària de l’especialitat d’Orientació Educativa. Es podrà demanar en les secretaries de les diferents Facultats.

➣ Haver impartit docència, abans de l’acabament del curs 2008-2009, durant un mínim de dos cursos acadèmics complets o, a falta d’això, 12 mesos en períodes continus o discontinus en centres públics o privats d’ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional o escoles oficials d’idiomes.

 

Això vol dir que els i les professionals de la Psicologia ja podeu sol·licitar en la Universitat, el certificat d’aptitud pedagògica i didàctica per a presentar-vos a les oposicions de secundària de l’especialitat d’Orientació Educativa. Complint els requisits concretats en l’esmentada resolució, podeu accedir al sistema educatiu sense tindre el Màster Universitari de Professor/a en Educació Secundària.

Esta resolució arriba després de temps de diferents intents que, conjuntament amb la Facultat de Psicologia, el COPCV ha realitzat per aconseguir que la Conselleria d’Educació considerara suficientment acreditada la formació pedagògica i didàctica amb el certificat i els requisits anteriorment mencionats, per als llicenciats/ades en Psicologia abans de l’any  2009, que no estigueren en possessió del Màster Universitari de Professor/a en Educació Secundària.

Al final del 2018, en entrevista amb el Director General de Centres, Joaquín Carrión  i en presència del Degà de COPCV, Francisco Santolaya, i la Degana de la Facultat de Psicologia de València, Mª Dolores Sancerni, es va acordar l’elaboració d’un document per part de la nostra assessoria jurídica, fonamentant la valia de tal acreditació de la Universitat. Motivat també, per la defensa de la situació dels col·legiats i col·legiades ja que en altres autonomies, el certificat d’aptitud pedagògica de la Facultat de València sí era vàlid. 

Per tant, actualment, després de la resolució que ens ocupa, podem dir que les nostres gestions han donat els seus fruits i que ens mostrem satisfets i satisfetes amb els tràmits desenvolupats. Continuarem defensant que la figura del psicòleg educatiu és la més adequada per desenvolupar les funcions d’orientador/a educatiu/va i que esta plaça dins el sistema educatiu, requereix del coneixements de la Psicologia. Des del COPCV, seguirem treballant per potenciar la incorporació de més psicòlegs i psicòlogues al Sistema Educatiu i pel reconeixement de la Psicologia Educativa com la necessària per donar resposta adequada a la inclusió educativa i als reptes de la societat del segle XXI.Noticias relacionadas

  • 16/05/2019
La detección temprana del TDAH mejora la infancia, la adolescencia e incluso la calidad de vida de la etapa adulta

Andrea Ollero, Vocal de la Junta de Gobierno del COPCV, ha participado en la inauguración de las II Jornadas Científicas de la Asociación TDAH +16 de València (10 y 11 de mayo).
Leer

  • 15/05/2019
Payasospital cumple 20 años y nos plantea un reto de narices

El próximo día lunes 20 de mayo queremos llenar de ‘narices rojas’ las redes sociales.
Leer

  • 14/05/2019
Fallece el compañero Ximo López Fabregat, Doctor en Psicología, especialista en Psicología Clínica y psicoanalista

El COPCV expresa sus condolencias ante la pérdida del que fuera asesor de la Junta de Gobierno del COPCV en Castellón y Responsable del Grupo de Trabajo de Revisión de Casos Clínicos en esta provincia.
Leer

  • 13/05/2019
XXVI Congreso Internacional de Psicología INFAD

Ampliación fecha envío propuestas hasta el 17 de mayo, y envío trabajos hasta el 23 de mayo, sin incremento económico. También se puede participar online. Salamanca 12 y 15 de Junio 2019
Leer

  • 11/05/2019
Convocatoria Premios CIDAP 2018 - Cátedra de Investigación y desarrollo en Psicología

Ampliado el plazo de presentación de trabajos hasta el 15 de mayo de 2019 a las 16:00 horas. Se otorgarán cuatro premios en los diferentes ámbitos de actuación de la psicología y el premio Fernando Lluch al mejor trabajo de intervención y/o investigación desarrollado por los psicólogos en el ámbito educativo de la intervención municipal.
Leer

  • 09/05/2019
La revista Informació Psicològica digital publica el número 116: Trastornos de la conducta alimentaria

Publicació semestral del COPCV. La seua línia editorial està clarament orientada a la investigació aplicada, en totes i cadascuna de les seues àrees d'intervenció. La gestió és plenament online.
Leer