765 noticias encontradas relacionadas con Educativa

Página 1 de 51

Autor/es: Echeita, G., Simón, C. (coords.), El papel de los centros de educación especial en el proceso hacia sistemas educativos más inclusivos. Cuatro estudios de casos: Newham (UK), New Brunswick (Canadá), Italia y Portugal. Madrid, Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020, 118 p.

Per a la realització d'activitats de suport educatiu i altres activitats extraescolars, culturals i esportives dirigides a la seua població escolar entre tres i díhuit anys per a compensar els efectes negatius del confinament conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada per la Covid-19.

Per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2020.

Autor/es: Juan-Carlos Pérez-Gonzáleza, Silvia Yáñeza, Mª Carmen Ortega-Navasa y José A. Piquerasb

Consejería de Educación y Juventud Viceconsejería de Organización Educativa Subdirección General de Inspección Educativa Unidad de convivencia y contra el acoso escolar Febrero 2020 Autor: José Antonio Luengo Latorre.

La Conselleria d'Educació, cultura i Esport ha elaborat una guia d'acompanyament emocional a l'alumnat davant de la COVID-19. El document orienta els equips docents en la detecció i la superació de les barreres emocionals que hagen pogut sorgir entre la població escolar durant el confinament i que pot servir per facilitar que l'alumnat aprenga a augmentar la seua resiliència.

Autor/es: José Hernando Ávila-Toscano, Yesika Rojas-Sandoval y Teremy Tovar-Ortega

Autor/es: Naiara Escalante-Mateos, Arantza Fernández-Zabala, Eider Goñi-Palacios e Iker Izar de la Fuente-Díaz de Cerio

El COPCV amb l'objectiu de potenciar les competències professionals i possibilitar l'intercanvi de bones pràctiques, ha actualitzat l'espai de Psicologia Educativa al web del col·legi. 

Mesures d'actuació davant la COVID-19 per al curs acadèmic 2020-2021 en centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris i els seus serveis complementaris. Document facilitat per la Generalitat Valenciana.

Per la qual es dicten instruccions per a l’organització dels serveis psicopedagògics escolars i dels gabinets psicopedagògics escolars autoritzats durant el curs 2020-2021.

Per la qual s’autoritza i es regula el funcionament, amb caràcter experimental, d’uni-tats educatives terapèutiques en les províncies d’Alacant i València per a la resposta integral a l’alumnat amb neces-sitats educatives especials derivades de trastorns greus de salut mental, per al curs escolar 2020-2021