519 noticias encontradas relacionadas con Oferta laboral

Página 1 de 35

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El plazo de presentación de solicitudes será de 25 días naturales, a contar desde el siguiente día a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

El plazo de presentación de instancias será de diez días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat

PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOE.

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. Convocatòria número 9. [2019/7612].

Convoca del concurs-oposició lliure de tres places de professor/a de Primaria (mestre/a amb l’especialitat d’educació infantil), convocatòria 23/17.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Projecte: «Cátedra sistem de innovación y apoyo a la gestión eficiente y sostenible de la movilidad urbana. CPI-19-244». [2019/6899]

Projecte: «Tactile feedback enriched virtual interaction through virtual reality and beyond (TACTILITY). CPI-19-251». [2019/6895]

10 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de convocatòria en el BOP de 05/07/2019 i la seua publicació en la pàgina web de la Mancomunitat Camp de Túria.

Las personas interesadas en tomar parte en el proceso de selección habrán de presentar la solicitud, en el plazo de diez días naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.