414 noticias encontradas relacionadas con Oferta laboral

Página 1 de 28

Edicte de l’Ajuintament de Xirivella sobre aprovació de les bases específiques de la convocatòria per a la creació de la borsa de treball temporal de psicòlegs.

L'objecte de les bases específiques és establir les normes reguladores per a la formació d'una borsa de treball temporal d'un lloc de PSICÒLEG per a l'equip social base del Departament de Serveis Socials per a la provisió temporal en els supòsits de necessitats del servei de caràcter laboral temporal per causes legalment establides. Orpesa/Oropesa del Mar Calle Doña Laura de Cervellón, 5A Tel:964310100 Fax:964310066

En cumplimiento del citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local, las Bases se publican en el Tablón de Anuncios Municipal (https://picassentsitae.sede.gva.es/sitae/) para conocimiento general.

Projecte: «Colaboración en la realización de programas de intervención con hombres que han ejercido o se encuentran en riesgo de ejercer la violencia de genero. CPI-18-263». [2018/8244

En el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Godella així com en la seua pàgina web (www.godella.es) s’han publicat íntegrament les bases que han de regir la present convocatòria de les proves per a la creació d’una borsa de treball de PSICÒLEGS/AS O PSICOPEDAGÒGES/ AS en l’especialitat de EDUCACIÓ (Grup A – Subgrup A1) per a fer front a les necessitats temporals de l’Ajuntament.

Projecte: «Colaboración en la realización de programas de intervención con hombres que han ejercido o se encuentran en riesgo de ejercer la violencia de género. CPI-18-262». [2018/7649]

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. de 30/08/18.

Abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes de 10 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de Provincia de Castellón.

Una plaça de psicòleg/psicòloga, reservada al torn lliure, vacant en la plantilla de l’Institut de la Família Doctor Pedro Herrero, organisme autònom de la Diputació Provincial d’Alacant.

Termini. 10 dies hàbils des de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de 8 d'agost de 2018.

Termini: 10 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 99, de data 18/08/18.

Termini: Mantindre les sol·licituds presentades dins del termini i, com a conseqüència de l'ampliació de titulació, obrir un nou termini de presentació de sol·licituds als nous interessats de 10 dies naturals des de la publicació de la rectificació en el BOP, del dia 11/08/2018.

Termini: PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de l'anunci de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.