461 noticias encontradas relacionadas con Oferta laboral

Página 1 de 31

OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP de 19/03/2019.

OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOP de 19/03/2019.

Constitució d’una borsa de treball d’un psicòleg/òloga en condició de rellevista a temps parcial davant el reconeixement de jubilació parcial a una treballadora.

Convocatòria i bases reguladores del procés de constitució d'una borsa de treball temporal d'Agent d'Igualtat.

OBERT. 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació en el BOP de 27/02/2019

PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci en el BOE.

La Presidència d'aquesta Corporació hi ha disposat convocar concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball descrit.

Projecte: «Los déficits en familiaridad y falso reconocimiento como marcadores del deterioro cognitivo: análisis experimental y longitudinal en ancianos sanos, pacientes DCL y Alzheimer. CPI-19-052», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER-«Una manera de fer Europa».

Contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació 038: Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels Trastorns Emocionals

Les places referides estan vinculades al programa finançat per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Generalitat Valenciana "Xarxa Valenciana d'Igualtat".

Projecte: «TECNOTEST: desarrollo de un procedimiento de detección temprana y prevención de adicciones tecnológicas en la adolescencia. CPI-19-020».

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el boletín Oficial de la Provincia, debiendo aportar la documentación exigida en la base tercera de las bases.

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2019, del tribunal del concurs oposició de facultatiu o facultativa especialistes en psicologia clínica d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició per torn lliure convocat per mitjà de Resolució de 25 de novembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2019/638]

OBERT. 20 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, número 16, de data 23/01/19.

Diez días hábiles a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.