558 noticias encontradas relacionadas con Oferta laboral

Página 1 de 38

CORRECCIÓ d’errades de les ordres 15/19 i 16/19, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per les quals es convoquen proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicologia de l’Administració de la Generalitat, A1-20, convocatòries 13/18 i 14/18, corresponents a l’oferta pública d’ocupació de 2017.

Proyecto: «UE_SRIC-2019-1-ES01-KA204-064957 Erasmus linguistic assertiveness for minority language speakers. CPI-20-016».

El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació: WANT- Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables.

Projecte: «Programa universitario de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual (UNINCLUV). CPI-20-023», finançat per la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo - «El FSE inverteix en el teu futur».

Queda aprovat definitivament el Pressupost General per al 2020, i per tant la Relació de Llocs de Treball de 2020

La sol·licitud per a participar en aquest procediment es pot presentar en el Registre electrònic de la Universitat Jaume I de Castelló, en el termini de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Projecte: «Value-based methodology for integrated care supported by ICT (VALUECARE). CPI-20-005». [2020/310]

Projecte: «Intervenciones «sabias»: mejorando y diseminando los tratamientos psicológicos desde el laboratorio a la sociedad (INTERSABIAS). CPI-19-493». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2018-110). [2020/149]

Projecte: «Value-based methodology for integrated care supported by ICT (Valuecare). CPI-19-489». [2020/145]

Projecte: «Culpabilidad de la mayoría por la discriminación de las minorías: La nueva influencia moral de las minorías. CPI-19-485», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/141]

Projecte: «Culpabilidad de la mayoría por la discriminación de las minorías: la nueva influencia moral de las minorías. CPI-19-484», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2020/140]

Extracto de las bases y convocatoria de proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de personal técnico medio con destino al departamento de Recursos Humanos.

Convoca beques de mobilitat internacional per als cursos 2020/2021 i 2021/2022, en el màster universitari Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans.

Cos facultatiu superior, especialitat psicologia, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria.