733 noticias encontradas relacionadas con Oferta laboral

Página 1 de 49

Durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, les persones interessades podran presentar la sol·licitud d’admissió a les proves selectives en el registre d’entrada d’aquest Ajuntament, o en la forma que determina la legislació vigent de procediment administratiu.

OBERT. 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci extracte de les bases i la convocatòria en el BOP núm. 137, de 19/07/2021.

OBERT. 20 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 167, de 14/07/2021).

El plazo de presentación de solicitudes será de DIEZ DÍAS HÁBILES, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».(BOE nº 157, de 02/07/2021)

Establir un nou termini de presentació de la sol·licitud i de la resta de documentació, de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP núm. 76, de 26/06/2021).

Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán solicitarlo durante el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

OBERT 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOPA nº 115, de 2021.06.18)

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Boletín Oficial de l'Estat.

20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la resolución en el «Boletín Oficial del Estado»(BOE nº 141, de 14/06/2021)

El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el B.O.P. de la Provincia de Alicante, debiendo figurar en la misma un teléfono móvil de contacto.

10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del Edicto de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante núm. 106, de 07/06/2021, (si el último día del plazo es sábado se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente).

Bases del procediment de selecció interina i constitució d’una borsa d’ocupació de la categoria d’agent d’igualtat.