546 noticias encontradas relacionadas con Oferta laboral

Página 1 de 37

Extracto de las bases y convocatoria de proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de personal técnico medio con destino al departamento de Recursos Humanos.

Convoca beques de mobilitat internacional per als cursos 2020/2021 i 2021/2022, en el màster universitari Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans.

Cos facultatiu superior, especialitat psicologia, de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria.

convoca la creació d’una borsa de treball temporal del grup A, subgrup A1, de l’escala tècnica superior de prevenció, per a llocs de tècnic o tècnica superior de prevenció de riscs laborals -perfil seguretat-, sector d’administració especial d’aquesta Universitat.

OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado, de 24/12/2019.

Projecte: «Intervenciones "SABIAS": mejorando y diseminando los tratamientos psicológicos desde el laboratorio a la sociedad (INTERSABIAS). CPI-19-471». Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2018-110).

Creación de una bolsa de trabajo de psicólogo/a, para el Servicio del Equipo Específico de Atención a la Infancia y Adolescencia de Servicios Sociales (E.E.I.A).

Sector administració especial, A1-20, convocatòria 14/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

Sector administració especial, A1-20, convocatòria 13/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat.

Participación en bolsas de trabajo convocadas por el Ayuntamiento de València para nombramientos interinos o mejora de empleo.

Projecte: «El trastorno obsesivo-compulsivo como un problema de salud pública: nuevas perspectivas para su conceptualización y abordaje. CPI-19-423», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

El termini per a la presentació de la sol·licitud és de 10 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a la inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Prestació de serveis en el Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral, amb caràcter de funcionari o funcionària interins o nomenament provisional per millora d’ocupació. Codi 2019/P/FI/ACON/5. [2019/10217]

Projecte: «Descifrando los mecanismos del léxico mental: desde el aprendizaje ortográfico hasta la integración semántica. CPI-19-408», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa»