609 noticias encontradas relacionadas con Oferta laboral

Página 1 de 41

Para el departamento de Educación, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior, Subgrupo A1/A2.

Contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_teacher training and attention in autism. CPI-20-253». [2020/6992]

ABIERTO. 10 días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.(BOP nº 169, de 04/09/2020)

OBERT. 20 dies naturals comptats a partir de la publicació de l'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 170, de 03/09/2020). Les sol·licituds formulades dins del període establit en l'edicte publicat en el BOP número 111, de data 11 de juny de 2020, es tindran en compte sense necessitat de tornar a presentar-les.

OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València número 160, de 27/08/2020.

El plazo de presentación de instancia será de diez días naturales, contadosa partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante

El termini de presentació d’instàncies serà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

ABIERTO. 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOPV número 165, de 27/08/20.

ABIERTO. 10 DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de València número 160, de 20/08/2020

OBERT. Termini de presentació d'instàncies: DEU DIES NATURALS a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria de les bases en el BOP de Castelló núm. 90, de 28/07/2020. BORSA DE TREBALL

Les sol·licituds per a prendre part en cada procés selectiu es formularan de conformitat amb l'establit en les bases de cada procés selectiu, durant el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del següent al de la publicació del present anunci en el “Butlletí Oficial” de la Província de València.

ABIERTO. 10 días naturales, contado a partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el B.O.P. de Alicante nº133, de16/07/2020)

Forma de provisión: Concurso o Concurso de Funcionarios de otras Administraciones Públicas

Projecte: «Exploració d’un nou enfocament terapèutic per reduir la conducta de recerca de drogues i potenciar l’extinció: estimulació de l’activitat neuronal a la superfície de l’escorça del cerebel.» Codi: 17I357.

ABIERTO. 10 días naturales a partir de la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.(BOP nº 128, de 07/07/2020)