443 noticias encontradas relacionadas con Oferta laboral

Página 1 de 30

Les bases i la convocatòria per a la constitució de la borsa esmentada es publiquen a la pàgina web municipal i tauló d’anuncis.

Oferta d’ocupació pública per a l’exercici de 2018

Convocatòria borsa de caràcter urgent de les categories que s'indiquen a continuació: director/a de centre, director/a psicòleg, psicòloga, terapeuta ocupacional, terapeuta/terapeuta ocupacional, coordinador/a atenció sanitària, conductor/a mecànic/a, ajudant de residència, responsable de torn, auxiliar de manteniment, monitor/a d'ocupació, monitor/a d'atenció social, zelador/a-guarda, governant/a i auxiliar de cuina.

Aprueban las bases y la convocatoria, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, para cubrir 1 plaza de Psicólogo/a de Servicios Sociales para este Ayuntamiento, mediante sistema de concurso-oposición

15/18-DC. Anunci de difcícil cobertura del cos A1-20 psicòleg/a d'un lloc en Gandia

El termini de presentació de sol·licituds serà del 1 al 14 de febrer de 2019 ambdós inclusivament.

Convocatoria para la selección, mediante concurso de méritos, de un psicólogo/a, como personal laboral, para el Centro Mixto, así como la creación de una bolsa de trabajo.

Se han aprobado las bases para la constitución de una bolsa de trabajo de Psicólogo-a para futuros nombramientos por mejora de empleo e interinidades.

El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

convocatòria per a la provisió temporal, en comissió de serveis de caràcter voluntari, del lloc de treball núm. 5.8 psicòleg/a, de l’Àrea de Benestar Social, personal funcionarial de carrera subgrup A1, escala d’administració especial.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Regidoria Delegada de Personal i Seguretat, per la qual es rectifica la data de les proves selectives del procés de creació d’una borsa de treball de psicòlegs i psicòlogues.

Fa pública la resolució provisional del concurs oposició per a la provisió, pel torn de promocióinterna, de facultatiu o facultativa especialistes en psicologia clínica.

Fa pública la resolució provisional del concurs oposició, per a la provisió, pel torn lliure, de facultatiu o facultativa especialistes en psicologia clínica.