310 noticias encontradas relacionadas con Oferta laboral

Página 1 de 21

Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball temporal de psicòleg/psicòloga

Projecte: «Simulación de itinerarios de atención de pacientes crónicos y gestión de recursos sociosanitarios, SIMULCHRONIC. CPI-17-223», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2017/7139]

Los interesados deberán presentar su solicitud en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de esta anuncio en el Boletín Oficial de la provincia.

Llocs de difícil cobertura d'Educador/a Educació Especial (no permanent) de Rafelguaraf, Benaguasil, Alaquàs, Benifairó de la Valldigna, Canet d'en Berenguer, Castelló de Rugat, Massanassa, València, Vilamarxant, Càrcer, Pedralba, la Pobla del Duc, Real de Montroi.

Projecte: «Frailty management optimisation though eip aha commitments and utilisation of stakeholders input (FOCUS). CPI-17-217». [2017/6917]

Contracte laboral temporal per obra o servei a temps parcial. Projecte: Programa grups d’investigació d’alt rendiment. Codi: 17I112. Grup investigació: Neurobiologia i genètica de la conducta motivada. [2017/6666]

El termini de presentació de les instàncies serà de 20 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP.

Projecte: «Accions per a la diversitat afectivosexual a la Universitat Jaume I de Castelló», codi: 17G086)

L'Ajuntament de Xàtiva aprova la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/psicòloga.

L'Ajuntament de Xàtiva aprova la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic superior en Integració Social.

Obert 10 dies naturals a partir de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 137, de 18/07/2017).

El plazo de 10 días naturales, contado a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el B.O.P. de Alicante

El plazo empezará a partir del día siguiente a la fecha de la publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» o en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará transcurridos veinte días hábiles desde la última publicación

A1-20 Cuerpo superior técnico de psicología de la Administración de la Generalitat. (Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas) (BOLSA DE TRABAJO)

Les bases es poden consultar, a partir de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, en el tauler d'edictes de la Casa Consistorial, en la seu electrònica municipal (cocentaina.sedelectronica.es) i en la pàgina web municipal (www.cocentaina.es) en l'apartat d'oposicions i borses de treball del tauler d'anuncis.