310 noticias encontradas relacionadas con Oferta de empleo publico

Página 1 de 21

El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

convocatòria per a la provisió temporal, en comissió de serveis de caràcter voluntari, del lloc de treball núm. 5.8 psicòleg/a, de l’Àrea de Benestar Social, personal funcionarial de carrera subgrup A1, escala d’administració especial.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

Regidoria Delegada de Personal i Seguretat, per la qual es rectifica la data de les proves selectives del procés de creació d’una borsa de treball de psicòlegs i psicòlogues.

Fa pública la resolució provisional del concurs oposició per a la provisió, pel torn de promocióinterna, de facultatiu o facultativa especialistes en psicologia clínica.

Fa pública la resolució provisional del concurs oposició, per a la provisió, pel torn lliure, de facultatiu o facultativa especialistes en psicologia clínica.

OBERT. 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de 13/11/2018.

Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses per al procés de la borsa de treball de psicòleg o psicòloga.

Convocatòria apertura per a la inscripció de nous aspirants i actualització de mèrits de candidats ja inscrits en les llistes d'ocupació temporal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Projecte: «COMTEA. Comprensión de lenguaje figurativo en lectores con trastornos del espectro autista: evidencia de movimientos oculares y EEG. CPI-18-336».

Anuncio de la convocatoria de concurso para la constitución de un bolsa de empleo temporal para satisfacer las necesidades de contratación de personal laboral temporal.

Plazo: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante(BOP nº 189, de 02/10/2018)

Projecte: «Género e infertilidad: variables asociadas al impacto psicosocial de la infertilidad en varones y mujeres de parejas heterosexuales. CPI-18-295», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa». [2018/9028]