121 noticias encontradas relacionadas con Oferta de empleo publico

Página 1 de 9

El termini de presentació d'instàncies serà del 21 d'abril al 5 de maig de 2017.

El termini de presentació d'instàncies serà del 21 d'abril al 5 de maig de 2017.

ABIERTO. 10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'este anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (número 71 d'11/04/2017).

ABIERTO. 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'estes bases en el Butlletí Oficial de la Província de València. (BOP número 71 de l'11 d'abril del 2017)

ABIERTO. 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'estes bases en el Butlletí Oficial de la Província de València. (BOP número 71 de l'11 d'abril del 2017)

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà a la publicació en el BOP.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a comptar a partir del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

El plazo de presentación de instancias, junto con la documentación oportuna, será de diez días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del extracto de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el B.O.P. de la Provincia de Alicante.

El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el B.O.P. de la Provincia de Alicante.

El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el B.O.P. de la Provincia de Castellón.

El consistori incorporarà a 62 noves persones a la plantilla de Benestar Social després d'assumir la competència autonòmica per a l'atenció de les persones en situació de dependència.

En el termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.

En el termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

ABIERTO. 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP núm. 55, de 20/03/2017