399 noticias encontradas relacionadas con Oferta de empleo publico

Página 1 de 27

10 dies naturals a partir de la publicació en la web de l'Ajuntament, que s'ampliaran al dia laborable següent en cas que el termini acabe en dia inhàbil. Data de publicació en la web: 18/10/2019

20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado. (BOE núm. 254, de 22/10/2019)

Projecte: «Intervención Socio-emocional apoyada en TIC. Desarrollo de la responsabilidad y el bienestar en la comunidad educativa. CPI-19-328», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER - «Una manera de fer Europa».

Les instàncies per a formar part del procés selectiu aniran dirigides a l'Alcaldessa/Presidenta i podran presentar-se durant el termini de 5 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.

OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci de convocatòria en el BOP de 12/10/2019.

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció i constitució de la borsa és de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de l’ inserció d’este anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació: Research Group on Machine Learning for Smart Environments. Codi 286. [2019/8894]

Projecte: «Intervenciones «SABIAS»: mejorando y diseminando los tratamientos psicológicos desde el laboratorio a la sociedad (Intersabias). CPI-19-292». Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. (GVPROMETEO2018-110).

El plazo de presentación de solicitudes será de 25 días naturales, a contar desde el siguiente día a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

El plazo de presentación de instancias será de diez días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat

PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el BOE.

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. Convocatòria número 9. [2019/7612].

Convoca del concurs-oposició lliure de tres places de professor/a de Primaria (mestre/a amb l’especialitat d’educació infantil), convocatòria 23/17.