515 noticias encontradas relacionadas con Oferta de empleo publico

Página 1 de 35

Projecte: «Evaluación de los factores de riesgo y protección en hombres condenados por violencia de género desde la perspectiva biopsicosocial. PI-20-357», finançat per l’Agència Estatal d’Investigació -AEI- i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional -FEDER- «Una manera de fer Europa»

Bases que han de regir la convocatoria para la formación de una Bolsa de Psicólogo/a, para posteriores nombramientos interinos, mediante el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación es de 20 días hábiles, a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en el “Diario Oficial de la Generalitat Valenciana”. En las instancias los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

DECRET 188/2020, de 20 de novembre, del Consell, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2020 per a l’Administració de la Generalitat.

OBERT. 5 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP núm. 224, de 24/11/2020).

Les persones interessades hauran de presentar les instàncies, en el termini de 10 dies naturals a comptar de l’endemà de de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Projecte: «Respuesta psicofisiológica a la inducción emocional en hombres penados por violencia de género. CPI-20-360». Ajudes per a grups consolidables de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (AICO/2020/052).

Les sol·licituds es faràn efectives en la forma prevista en les bases, en el termini de dèu dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci en el BOP. Les bases estan exposades en la seu electrònica de l’Ajuntament aixi com en el tauler d’anuncis, per a general coneixement.

Las instancias podrán presentarse, durante el plazo de 10 días naturales a partir de la publicación del extracto de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Contracte laboral temporal per obra i servei. Projectes del grup d’investigació «Want Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables» de la Universitat Jaume I.

El termini per a la presentació de la sol·licitud és de 10 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a la inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València

Tècnic/a d'ocupació i empresa, tècnic/a d'ocupació i orientació sociolaboral, agent d'igualtat, agent de desenvolupament local per a la promoció territorial i innovació

S'obri termini d'inscripció d'aspirants i d'actualització de mèrits de candidats i candidates que ja s'han inscrit en les llistes d'ocupació temporal d'institucions sanitàries.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente, por medios telemáticos, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.