620 noticias encontradas relacionadas con Oferta laboral

Página 1 de 42

OBERT. 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 202, de 21/10/2020.

Aprobación de las bases específicas para la constitución de una bolsa de empleo temporal de técnico en promoción de igualdad de género y su convocatoria.

OBERT. 10 naturals, a partir de la publicació d'aquest extracte en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 196, de 13/10/2020.

Convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projectes del grup d’investigació: WANT - Prevenció Psicosocial i Organitzacions Saludables. [2020/7908]

Convocats per torn de promoció interna, mitjançant procediment ordinari d’ocupació i el sistema de concurs oposició

Convocats per torn lliure general i persones amb diversitat funcional, mitjançant procediment ordinari d’ocupació i el sistema de concurs oposició

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 DIAS HABILES contados desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón

La present convocatòria té per objecte la selecció de personal, mitjançant el sistema de concurs oposició i procediment ordinari, per a cobrir 80 llocs de treball del cos superior de gestió d’administració general de l’Administració de la Generalitat, escala orientador laboral d’ocupació, A2-01-01, sector administració general, pel torn lliure general i persones amb diversitat funcional.

20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 253, de 23/09/2020).

10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP núm. 183, de 24/09/2020).

Para el departamento de Educación, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior, Subgrupo A1/A2.

Contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_teacher training and attention in autism. CPI-20-253». [2020/6992]

ABIERTO. 10 días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.(BOP nº 169, de 04/09/2020)

OBERT. 20 dies naturals comptats a partir de la publicació de l'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP núm. 170, de 03/09/2020). Les sol·licituds formulades dins del període establit en l'edicte publicat en el BOP número 111, de data 11 de juny de 2020, es tindran en compte sense necessitat de tornar a presentar-les.