832 noticias encontradas relacionadas con Oferta laboral

Página 1 de 56

Convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: WANT - Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables.

La Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.

Es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: LABPSITEC - Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels trastorns emocionals. [2022/10422]

Deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9460, de 31.10.2022).

OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir d'aquell en què aparega anunci sobre aquest tema en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP núm. 118 de 01/10/2022)

OBERT. 20 dies hàbils següents a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado». (BOE núm. 237 de 03/10/2022)

El Ayuntamiento de Orihuela, ha aprobado bases para el procedimiento selectivo para la constitución de una de una bolsa de empleo de psicólogo/A

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado»

Les sol·licituds per a prendre part en cada procés selectiu es formularan de conformitat amb el que s’estableix en les bases de cada procés selectiu, durant el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del següent al de la publicació del present anunci en el “Butlletí Oficial” de la Província de València.

20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado», núm. 211, de 02/09/2022.

Plazo de solicitudes: 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación el el BOP.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 166, de 12/07/2022).

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.