840 noticias encontradas relacionadas con oferta laboral

Página 1 de 56

Es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport a la investigació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Neuropsicologia i Neuroimatge Funcional. [

es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport a la investigació).Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: LABPSITEC (Laboratori de Psicologia i Tecnologia).

La solicitud de participación, deberá presentarse en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Data de publicació: 07/02/2023

Aprobación de las bases y de la convocatoria para la formación de una bolsa de psicólogos/as para el nombramiento o contratación temporal por programas, por el sistema de concurso.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.

Convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: WANT - Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables.

La Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.

Es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: LABPSITEC - Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels trastorns emocionals. [2022/10422]

Deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9460, de 31.10.2022).

OBERT. 10 dies hàbils comptats a partir d'aquell en què aparega anunci sobre aquest tema en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP núm. 118 de 01/10/2022)

OBERT. 20 dies hàbils següents a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado». (BOE núm. 237 de 03/10/2022)

El Ayuntamiento de Orihuela, ha aprobado bases para el procedimiento selectivo para la constitución de una de una bolsa de empleo de psicólogo/A