Cursos formació interdisciplinar 2021 Infància i Adolescència/ Cursos formación interdisciplinar 2021 Infancia y Adolescencia

Curs: Les relacions afectivosexuals en l'adolescència amb perspectiva de gènere / Curso: Las relaciones afectivo-sexuales en la adolescencia con perspectiva de género.

Des del Col·legi volem informar-te que avui, dilluns 26 d'abril, s'obrirà la inscripció per a la 4a Edició del Pla de Formació per a professionals que intervenen en l'àmbit de la infància i adolescència de la Comunitat Valenciana.

Des de la Direcció General d'Infància i Adolescència es promou, com a línia bàsica d'actuació, la formació a persones que atenen la infància, a través d'accions dirigides a les persones professionals que presten els seus serveis en l'àmbit de la protecció dels xiquets, xiquetes i adolescents amb l'interés general d'aconseguir que estiguen familiaritzades i sensibilitzades amb les particularitats d'aquest sector de la població i que disposen, a més, d'estratègies adequades per a previndre la desprotecció i per a la promoció dels drets de la infància i adolescència.

Dins d'aquest pla formatiu, per a millorar la qualitat de l'atenció professional a xiquetes, xiquets i adolescents, la Direcció General d'Infància i Adolescència, en el marc del conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valencia, Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana i l’Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, convoca diferents cursos de formació per a professionals de l'àmbit de la infància i adolescència. Tots els cursos són gratuïts i estan acreditats per la Direcció General d'Infància i Adolescència.

Aquest any es torna a realitzar la formació bàsica dirigida a tots el professionals que intervenen en l’àmbit de la infància i adolescència.  També cadascun dels col·legis oficials oferirà uns cursos. Si necessites major informació sobre aquests, posa't en contacte amb el col·legi que organitza el curs.

Existeixen dues modalitats de cursos:

  • FORMACIÓ INTERDISCIPLINAR: Dirigida a qualsevol persona que compte amb una titulació que habilite per a intervindre professionalment en l'atenció a la infància i l'adolescència en els àmbits de prevenció, protecció, participació o sensibilització.
  • FORMACIÓ ESPECÍFICA: Preferència per a les persones que compten amb la titulació necessària per a exercir l'activitat professional pròpia del col·legi organitzador.

En aquest moment, només està disponible la inscripció al curs que s’adjunta, en el pròxims dies s’obrirà la inscripció de la resta de cursos.

CURS INTERDISCIPLINAR


Desde el Colegio queremos informarte que hoy, lunes 26 de abril, se abrirá la inscripción de uno de los cursos que se incluyen en 4ª Edición del Plan de Formación para profesionales que intervienen en el ámbito de la infancia y adolescencia de la Comunidad Valenciana.

Desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia se promueve, como línea básica de actuación, la formación a personas que atienden a la infancia, a través de acciones dirigidas a las personas profesionales que prestan sus servicios en el ámbito de la protección de los niños, niñas y adolescentes con el interés general de lograr que estén familiarizadas y sensibilizadas con las particularidades de este sector de la población disponiendo, además, de estrategias adecuadas para prevenir la desprotección y para la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia.

Dentro de este plan formativo, para mejorar la calidad de la atención profesional a niñas, niños y adolescentes, la Dirección General de Infancia y Adolescencia, en el marco del convenio de colaboración con el Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valencia, Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia convoca diferentes cursos de formación para profesionales del ámbito de la Infancia y Adolescencia. Todos los cursos son gratuitos y están acreditados por la Dirección General de Infancia y Adolescencia. Este año se vuelve a realizar a formación básica dirigida a todos los profesionales que intervienen en el ámbito de la infancia y adolescencia. También cada uno de los colegios oficiales ofertará unos cursos. Si necesitas más información sobre los mismos, ponte en contacto con el colegio que organiza el curso.

Existen dos modalidades de cursos:

  • FORMACIÓN INTERDISCIPLINAR: Dirigida a cualquier persona que cuente con una titulación que habilite para intervenir profesionalmente en la atención a la infancia y la adolescencia en los ámbitos de prevención, protección, participación o sensibilización.
  • FORMACIÓN ESPECÍFICA: Dirigida a las personas que cuenten con la titulación necesaria para ejercer la actividad profesional propia del colegio organizador.

En estos momentos sólo está disponible la inscripción al curso que se adjunta, en los próximos días se abrirá la inscripción para el resto de cursos.

CURSO INTERDISCIPLINARNoticias relacionadas

  • 13/05/2022
Pla d'Infància i adolescència 2022 / Plan de infancia y adolescencia 2022

Adjuntem informació sobre tots els cursos de formació interdisciplinària del pla d'infància i adolescència 2022. / Adjuntamos información sobre todos los cursos de formación interdisciplinar del plan de infancia y adolescencia 2022.
Leer

  • 10/05/2022
Taller: 'La psicología en la nueva movilidad: Posibles campos de intervención”

La actividad tiene previsto realizarse el día 4 de junio de 2022.
Leer