ORDRE 21/2021, de 8 de juliol, de la Conselleria de Jus-tícia, Interior i Administració Pública

Per la qual es regu-la la concessió directa de subvencions a persones físiques mediadores en la Comunitat Valenciana i a ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat , per a la realització d’actuacions en matèria de mediació.

S'ha publicat l'Ordre 21/2021, de 8 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es regula la concessió directa de subvencions a persones físiques mediadores en la Comunitat Valenciana i a ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions en matèria de mediació (DOGV núm. 9128, de 15 de juliol de 2021). https://dogv.gva.es/datos/2021/07/15/pdf/2021_7613.pdf


Podran sol·licitar les subvencions contingudes en el Capítol II de la citada Ordre, les persones físiques mediadores que duguen a terme en l'àmbit de la Comunitat Valenciana cap de les actuacions enumerades en la base 9ª i 10ª, i reunisquen els requisits continguts en la base 11ª. La forma i termini de presentació de sol·licituds es realitzarà de conformitat amb el que es disposa en la base 13ª.


Se ha publicado la Orden 21/2021, de 8 de julio, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se regula la concesión directa de subvenciones a personas físicas mediadoras en la Comunitat Valenciana y a ayuntamientos y mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana, para la realización de actuaciones en materia de mediación (DOGV núm. 9128, de 15 de julio de 2021). https://dogv.gva.es/datos/2021/07/15/pdf/2021_7613.pdf


Podrán solicitar las subvenciones contenidas en el Capítulo II de la citada Orden, las personas físicas mediadoras que lleven a cabo en el ámbito de la Comunitat Valenciana alguna de las actuaciones enumeradas en la base 9ª y 10ª, y reúnan los requisitos contenidos en la base 11ª. La forma y plazo de presentación de solicitudes se realizará de conformidad con lo dispuesto en la base 13ª.Noticias relacionadas

  • 07/12/2022
¿Cómo elaborar un Informe Psicológico Pericial?

La Comisión Deontológica del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, ha preparado un documento de ayuda para la elaboración de un informe psicológico en un procedimiento judicial. En él se recogen once puntos a tener en cuenta.
Leer

  • 30/11/2022
Assistim a la Jornada de Justícia Juvenil organitzada per la Direcció d'Infància i Adolescència

Josefina Carboneras, vicesecretària del COPCV, destaca la importància d'esdeveniments com este que permeten posar en comú experiències professionals de l'atenció socioeducativa.
Leer

  • 25/11/2022
Des d'esta setmana, Alacant compta amb una Oficina de Denúncies i Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere

Concepción Sánchez Beltrán, vicedegana 2ª del COPCV, assisteix a la inauguració feta el 23 de novembre.
Leer

  • 16/11/2022
DOGV - DECRETO 195/2022, de 11 de noviembre

De igualdad y convivencia en el sistema educativo valenciano.
Leer

  • 10/10/2022
Taller sobre violencia vicaria

La actividad se realizará el 22 de octubre de 2022, en la sede del COPCV-Alicante.
Leer