32 noticias encontradas relacionadas con DOGV

Página 1 de 3

Per la qual s’estableixen les línies estratègiques de l’orientació educativa i professional i de l’acció tutorial per al curs 2021-2022. [2021/9988].

Per la qual s’estableix l’organització i el procediment d’intervenció de les unitats especialitzades d’Orientació (UEO) i es concreta el procediment d’activació dels centres d’educació especial com a centres de recursos.

per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat que durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

Per la qual es regu-la la concessió directa de subvencions a persones físiques mediadores en la Comunitat Valenciana i a ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat , per a la realització d’actuacions en matèria de mediació.

Per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2021- 2022.

Per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docent, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d’orientació.

Dins la seua composició, la Conselleria de Sanitat i Salut Pública inclou dues persones professionals col·legiades, especialistes en Psicologia Clínica o màster en Psicologia General Sanitària.

Se aprueban las instrucciones para la participación de personal externo y agentes comunitarios en los centros docentes de titularidad de la Generalitat Valenciana.

Per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajun-taments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació d'alguns dels principals procediments previstos en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, i es publiquen els formularis referits a l'avaluació sociopsicopedagògica, l'informe sociopsicopedagògic, el pla d'actuació personalitzat (PAP) i el dictamen per a l'escolarització.

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i els gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, i per a l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2019-2020.

La Consellería de Educación convoca pruebas de acceso de profesores/as de Enseñanza Secundaria. Orden publicada en el DOGV el 4 de marzo de 2019.