23 noticias encontradas relacionadas con DOGV

Página 1 de 2

Per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d’ajun-taments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2019

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació d'alguns dels principals procediments previstos en l'Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià, i es publiquen els formularis referits a l'avaluació sociopsicopedagògica, l'informe sociopsicopedagògic, el pla d'actuació personalitzat (PAP) i el dictamen per a l'escolarització.

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització dels serveis psicopedagògics escolars i els gabinets psicopedagògics escolars autoritzats, i per a l'elaboració del seu pla d'activitats i de la seua memòria durant el curs 2019-2020.

Supone, han manifestado en rueda de prensa, “un paso más en la lucha contra el intrusismo profesional”.

La Consellería de Educación convoca pruebas de acceso de profesores/as de Enseñanza Secundaria. Orden publicada en el DOGV el 4 de marzo de 2019.

El Col·legi Oficial de Psicologia de Comunitat Valenciana tindrà presència dins este òrgan de 'caràcter permanent, consultiu, d’assessorament, coordinació, seguiment i participació, que vetlarà pel compliment dels drets de la ciutadania en matèria de salut mental, incloent-hi les conductes addictives'.

La norma, publicada el 3 de diciembre de 2018 en el DOGV, prevé que se preste asistencia psicológica a las personas LGTBI en varios de sus artículos.

Per la qual es dicten instruccions relatives a la sol·licitud d’accés, renovació, modificació i/o pròrroga dels concerts educatius a la Comunitat Valenciana durant el mes de gener de 2019.

Modificación de los estatutos del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2018. Publicación 12/03/2018)

El Consell aprova el canvi de denominació de Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana a Col•legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (Publicat en el DOGV el 27 de desembre de 2017).

ORDEN 38/2017, de 4 de octubre, de la Conselleria de Educación por la que se regula la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria, en Bachillerato y en las enseñanzas de la Educación de las Personas Adultas en la Comunitat Valenciana.

Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent per a l’exercici 2017.

Resolución de 25 de julio de 2017 de Conselleria de Educación,Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana.