43 noticias encontradas relacionadas con DOGV

Página 1 de 3

Por la que se efectúa la convocatoria anticipada de las ayudas destinadas a favorecer el mantenimiento y la consolidación del empleo autónomo, dentro del Programa de fomento del trabajo autónomo en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2024.

ORDRE 4/2023, de 24 de maig de 2023, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Procedimiento para la puesta a disposición de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal del servicio de asistencia pericial, para su intervención en los procedimientos judiciales.

Es convoquen subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil per a l’exercici 2023. (DOGV núm. 9500, de 29.12.2022).

Concurs oposició als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, especialistes en sectors singulars de Formació Professional, d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques.

De igualdad y convivencia en el sistema educativo valenciano.

Esta norma, publicada en el DOGV el 26 de julio de 2022, supone un gran logro para nuestro colectivo ya que reconoce a los psicólogos/as clínicos y sanitarios como profesionales colaboradores.

Modificació del Decret 92/2022, de 8 de juliol, del Consell, pel qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes directes de suport a les persones treballadores autònomes, inscrites com a tals en el Règim Especial d’Autònoms.

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2022, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

La Conselleria ha abierto un periodo de exposición pública para hacer propuestas a la nueva orden sobre regulación de la Orientación Educativa.

Per la qual s’estableixen les línies estratègiques de l’orientació educativa i professional i de l’acció tutorial per al curs 2021-2022. [2021/9988].

Per la qual s’estableix l’organització i el procediment d’intervenció de les unitats especialitzades d’Orientació (UEO) i es concreta el procediment d’activació dels centres d’educació especial com a centres de recursos.

per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat que durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

Per la qual es regu-la la concessió directa de subvencions a persones físiques mediadores en la Comunitat Valenciana i a ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat , per a la realització d’actuacions en matèria de mediació.