11 noticias encontradas relacionadas con Legislacion

Página 1 de 1

Por la que se efectúa la convocatoria anticipada de las ayudas destinadas a favorecer el mantenimiento y la consolidación del empleo autónomo, dentro del Programa de fomento del trabajo autónomo en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2024.

Desde mayo de 2018 se debe aplicar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. [2019/2424]

Regula l'elaboració de les actuacions del Pla d'actuació per a la millora (PAM), s'autoritzen programes i s'assignen hores addicionals de professorat als centres educatius públics amb titularitat de la Generalitat Valenciana.

a) Ajudes directes per als alumnes, incloent-hi els afectats per TDAH, que requerisquen, per un període de la seua escolarització o al llarg de tota aquesta, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta. b) Subsidis per nee derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses. c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a l'alumnat amb nese associat a altes capacitats intel·lectuals.

Se convoca y se regula el procedimiento de solicitud de horas adicionales de profesorado para el desarrollo del Plan de actuación para la mejora en los centros privados concertados.

Ayudas económicas destinadas a los centros privados concertados para el desarrollo de programas para la mejora del éxito y la reducción del abandono escolar y otras actuaciones incluidas en el Plan de actuación para la mejora.

Presidència de la Generalitat. Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei

Pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió. Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

El pasado 13 de marzo, el Consejo General de la Psicología remitió un escrito al Consejo de Ministros del Gobierno, mediante el cual reclama el cumplimiento del apartado 3 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y, en su virtud, que se proceda a regular el Grado en Psicología.