10 noticias encontradas relacionadas con Legislacion

Página 1 de 1

Desde mayo de 2018 se debe aplicar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al manteniment dels gabinets psicopedagògics escolars dependents d'ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019. [2019/2424]

Regula l'elaboració de les actuacions del Pla d'actuació per a la millora (PAM), s'autoritzen programes i s'assignen hores addicionals de professorat als centres educatius públics amb titularitat de la Generalitat Valenciana.

a) Ajudes directes per als alumnes, incloent-hi els afectats per TDAH, que requerisquen, per un període de la seua escolarització o al llarg de tota aquesta, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta. b) Subsidis per nee derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses. c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per a l'alumnat amb nese associat a altes capacitats intel·lectuals.

Se convoca y se regula el procedimiento de solicitud de horas adicionales de profesorado para el desarrollo del Plan de actuación para la mejora en los centros privados concertados.

Ayudas económicas destinadas a los centros privados concertados para el desarrollo de programas para la mejora del éxito y la reducción del abandono escolar y otras actuaciones incluidas en el Plan de actuación para la mejora.

Presidència de la Generalitat. Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que Les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei

Pel qual es desplega la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, de renda valenciana d’inclusió. Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

El pasado 13 de marzo, el Consejo General de la Psicología remitió un escrito al Consejo de Ministros del Gobierno, mediante el cual reclama el cumplimiento del apartado 3 de la Disposición Adicional Séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, y, en su virtud, que se proceda a regular el Grado en Psicología.