ORDRE 21/2021, de 8 de juliol, de la Conselleria de Jus-tícia, Interior i Administració Pública

Per la qual es regu-la la concessió directa de subvencions a persones físiques mediadores en la Comunitat Valenciana i a ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat , per a la realització d’actuacions en matèria de mediació.

S'ha publicat l'Ordre 21/2021, de 8 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es regula la concessió directa de subvencions a persones físiques mediadores en la Comunitat Valenciana i a ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions en matèria de mediació (DOGV núm. 9128, de 15 de juliol de 2021). https://dogv.gva.es/datos/2021/07/15/pdf/2021_7613.pdf


Podran sol·licitar les subvencions contingudes en el Capítol II de la citada Ordre, les persones físiques mediadores que duguen a terme en l'àmbit de la Comunitat Valenciana cap de les actuacions enumerades en la base 9ª i 10ª, i reunisquen els requisits continguts en la base 11ª. La forma i termini de presentació de sol·licituds es realitzarà de conformitat amb el que es disposa en la base 13ª.


Se ha publicado la Orden 21/2021, de 8 de julio, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se regula la concesión directa de subvenciones a personas físicas mediadoras en la Comunitat Valenciana y a ayuntamientos y mancomunidades de municipios de la Comunitat Valenciana, para la realización de actuaciones en materia de mediación (DOGV núm. 9128, de 15 de julio de 2021). https://dogv.gva.es/datos/2021/07/15/pdf/2021_7613.pdf


Podrán solicitar las subvenciones contenidas en el Capítulo II de la citada Orden, las personas físicas mediadoras que lleven a cabo en el ámbito de la Comunitat Valenciana alguna de las actuaciones enumeradas en la base 9ª y 10ª, y reúnan los requisitos contenidos en la base 11ª. La forma y plazo de presentación de solicitudes se realizará de conformidad con lo dispuesto en la base 13ª.Noticias relacionadas

  • 31/08/2021
La Ministra de Justicia Pilar Llop inaugura el curso del COPAO organizado junto al COP y la UIMP

La ministra que ha estado acompañada por Francisco Santolaya, Presidente del COP y Decano del COPCV, y Manuel Mariano Vera, Decano del COPAO, ha valorado el papel de los profesionales de la Psicología en todo el sistema público, educativo, de salud, de servicios sociales y en la Administración de Justicia.
Leer

  • 31/08/2021
Francisco Santolaya, presidente del COP y decano del COPCV, lamenta “la carencia total de profesionales en atención primaria”

Santolaya ha impartido la conferencia 'La importancia de la atención psicológica en la atención primaria del sistema público de salud' en el Encuentro profesional: La Presencia de la Psicología en el Sistema Público Educativo, de Salud y de Servicios Sociales.
Leer

  • 17/08/2021
¿Cómo elaborar un Informe Psicológico Pericial?

La Comisión Deontológica del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, ha preparado un documento de ayuda para la elaboración de un informe psicológico en un procedimiento judicial. En él se recogen once puntos a tener en cuenta.
Leer

  • 06/08/2021
RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2021, de la directora general d’Inclusió Educativa

Per la qual s’estableix l’organització i el procediment d’intervenció de les unitats especialitzades d’Orientació (UEO) i es concreta el procediment d’activació dels centres d’educació especial com a centres de recursos.
Leer

  • 29/07/2021
RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional

per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat que durant el curs 2021-2022 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior.
Leer

  • 23/07/2021
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional

Per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2021- 2022.
Leer