6ª Edició del pla de formació per a professionals que intervenen en l'àmbit de la infància i adolescència de la Comunitat Valenciana

6ª Edición del plan de formación para profesionales que intervienen en el ámbito de la infancia y adolescencia de la Comunidad Valenciana

Des de la Direcció General d'Infància i Adolescència es promou, com a línia bàsica d'actuació, la formació a persones que atenen la infància, a través d'accions dirigides a les persones professionals que presten els seus serveis en l'àmbit de la protecció dels xiquets, xiquetes i adolescents amb l'interès general d'aconseguir que estiguen familiaritzades i sensibilitzades amb les particularitats d'aquest sector de la població i que disposen, a més, d'estratègies adequades per a previndre la desprotecció i per a la promoció dels drets de la infància i adolescència.

Dins d'aquest pla formatiu, per a millorar la qualitat de l'atenció professional a xiquetes, xiquets i adolescents, la Direcció General d'Infància i Adolescència, en el marc del conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valencia, Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant, el Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana i l’Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, convoca diferents cursos de formació per a professionals de l'àmbit de la infància i adolescència. Tots els cursos són gratuïts i estan acreditats per la Direcció General d'Infància i Adolescència.

Enguany es torna a realitzar de nou el programa formatiu amb :

 • FORMACIÓ BÀSICA: Una formació inicial consistent en tres edicions del curs bàsic de capacitació per a l'atenció a la infància i l'adolescència.
 • FORMACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA: Sobre matèries d'interès comú, oberts al conjunt de professionals que intervenen en l'àmbit de la infància.
 • FORMACIÓ ESPECÍFICA: Cursos sobre matèries pròpies de la disciplina professional de cadascun dels Col·legis signants del conveni.
 • WEBINARS AMB CONTINGUT FORMATIU EN LÍNIA, en directe i "enllaunat"

Pots accedir a tot el pla formatiu ACÍ

Els formularis de matrícula s'obriran 15 dies abans de la data d'inici del curs, per a informar-vos d'algun curs en particular haureu de contactar amb el col·legi que l'organitza.

 


Desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia se promueve, como línea básica de actuación, la formación a personas que atienden a la infancia, a través de acciones dirigidas a las personas profesionales que prestan sus servicios en el ámbito de la protección de los niños, niñas y adolescentes con el interés general de lograr que estén familiarizadas y sensibilizadas con las particularidades de este sector de la población disponiendo, además, de estrategias adecuadas para prevenir la desprotección y para la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia.

Dentro de este plan formativo, para mejorar la calidad de la atención profesional a niñas, niños y adolescentes, la Dirección General de Infancia y Adolescencia, en el marco del convenio de colaboración con el Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valencia, Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante,el Colegio de Trabajo Social de Castellón, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia convoca diferentes cursos de formación para profesionales del ámbito de la Infancia y Adolescencia. Todos los cursos son gratuitos y están acreditados por la Dirección General de Infancia y Adolescencia.

Este año se vuelve a realizar de nuevo el programa formativo con :

 • FORMACIÓN BÁSICA: Una formación inicial consistente en tres ediciones del curso básico de capacitación para la atención a la infancia y adolescencia.  
 • FORMACIÓN INTERDISCIPLINAR: Sobre materias de interés común, abiertos al conjunto de profesionales que intervienen en el ámbito de la infancia.
 • FORMACIÓN ESPECÍFICA: Cursos sobre materias propias de la disciplina profesional de cada uno de los Colegios firmantes del convenio.
 • WEBINARS CON CONTENIDO FORMATIVO ON LINE, en directo y "enlatado"

Puedes acceder a todo el plan formativo AQUí

Los formularios de matrícula se abrirán 15 días antes de la fecha de inicio del curso, para informaros de algún curso en particular deberás de contactar con el colegio que lo organiza.Noticias relacionadas

 • 29/09/2023
'Encuentros en la Fundación'. María Isabel Balaguer Solá: 'Bienestar y malestar en el deporte. Antecedentes psicosociales'

Webinar organizada por la FIDAP en colaboración con el COPCV y la Academia de Psicología de España. Tendrá lugar el próximo 19 de octubre a las 19:00h.
Leer

 • 28/09/2023
VÍDEO - III conferencia del Ciclo PTORH: ‘La psicología en las organizaciones. Oportunidades y salidas profesionales'

Ciclo de conferencias online de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los RR.HH.: 'Innovación y tendencias en la gestión de personas'.
Leer

 • 27/09/2023
Jornada de puertas abiertas: "Hábitos saludables para vivir más y mejor"

Esta jornada, organizada por el COPCV en colaboración con la FIDAP, tiene previsto realizarse los días 18 y 19 de octubre, en la sede de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante.
Leer

 • 26/09/2023
Curs IVAFIQ: II Edició curs “Intervenció amb persones afectades de trastorn mental en el seu medi habitual”. Inscripció 27 de septiembre a les 12 hr.

Curso IVAFIQ: II Edición curso "Intervención con personas afectadas de trastorno mental en su medio habitual". Inscripción 27 de septiembre a las 12 hr.
Leer