7ª Edició del pla de formació per a professionals que intervenen en l'àmbit de la infància i adolescència de la Comunitat Valenciana

7ª Edición del plan de formación para profesionales que intervienen en el ámbito de la infancia y adolescencia de la Comunidad Valenciana.

Des de la Direcció General de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic es promou, com a línia bàsica d'actuació, la formació a persones que atenen la infància, a través d'accions dirigides a les persones professionals que presten els seus serveis en l'àmbit de la protecció dels xiquets, xiquetes i adolescents amb l'interès general d'aconseguir que estiguen familiaritzades i sensibilitzades amb les particularitats d'aquest sector de la població i que disposen, a més, d'estratègies adequades per a previndre la desprotecció i per a la promoció dels drets de la infància i adolescència.

Dins d'aquest pla formatiu, per a millorar la qualitat de l'atenció professional a xiquetes, xiquets i adolescents, la Direcció General de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic, en el marc del conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valencia, Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant, el Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana i l’Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, convoca diferents cursos de formació per a professionals de l'àmbit de la infància i adolescència. Tots els cursos són gratuïts i estan acreditats per la Direcció General de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic.

Enguany es torna a realitzar de nou el programa formatiu amb:

 • FORMACIÓ BÀSICA: Una formació inicial consistent en tres edicions del curs bàsic de capacitació per a l'atenció a la infància i l'adolescència.
 • FORMACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA: Sobre matèries d'interès comú, oberts al conjunt de professionals que intervenen en l'àmbit de la infància.
 • FORMACIÓ ESPECÍFICA: Cursos sobre matèries pròpies de la disciplina professional de cadascun dels Col·legis signants del conveni.
 • WEBINARS AMB CONTINGUT FORMATIU EN LÍNIA, en directe.

Pots accedir a tot el pla formatiu i als enllaços de les inscripcions ACÍ

Els formularis de matrícula s'obriran 15 dies abans de la data d'inici del curs, per a informar-vos d'algun curs en particular haureu de contactar amb el col·legi que l'organitza.

 

 

Desde la Dirección General de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico se promueve, como línea básica de actuación, la formación a personas que atienden a la infancia, a través de acciones dirigidas a las personas profesionales que prestan sus servicios en el ámbito de la protección de los niños, niñas y adolescentes con el interés general de lograr que estén familiarizadas y sensibilizadas con las particularidades de este sector de la población disponiendo, además, de estrategias adecuadas para prevenir la desprotección y para la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia.

Dentro de este plan formativo, para mejorar la calidad de la atención profesional a niñas, niños y adolescentes, la Dirección General de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico, en el marco del convenio de colaboración con el Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valencia, Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante,el Colegio de Trabajo Social de Castellón, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia convoca diferentes cursos de formación para profesionales del ámbito de la Infancia y Adolescencia. Todos los cursos son gratuitos y están acreditados por la Dirección General de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico.

Este año se vuelve a realizar de nuevo el programa formativo con:

 • FORMACIÓN BÁSICA: Una formación inicial consistente en tres ediciones del curso básico de capacitación para la atención a la infancia y adolescencia.  
 • FORMACIÓN INTERDISCIPLINAR: Sobre materias de interés común, abiertos al conjunto de profesionales que intervienen en el ámbito de la infancia.
 • FORMACIÓN ESPECÍFICA: Cursos sobre materias propias de la disciplina profesional de cada uno de los Colegios firmantes del convenio.
 • WEBINARS CON CONTENIDO FORMATIVO ON LINE, en directo.

Puedes acceder a todo el plan formativo y a los enlaces de las inscripciones AQUÍ

Los formularios de matrícula se abrirán 15 días antes de la fecha de inicio del curso, para informaros de algún curso en particular deberás de contactar con el colegio que lo organiza.Noticias relacionadas

 • 19/07/2024
Curs Específic del pla d'Infància i adolescència 2024: Desenvolupament psicològic òptim: Avaluació i intervenció en xiquets/as i adolescents

Curso Especifico del plan de infancia y adolescencia 2024: Desarrollo psicológico optimo: Evaluación e intervención en niños/as y adolescentes.(Inscripición 22/07 a las 17 horas)
Leer

 • 19/07/2024
Curs Interdisciplinar Infància i Adolescència. Comprendre i integra la història de vida en acolliment familiar: la intervenció des dels recursos de su

Curso Interdisciplinar Plan de Infancia y Adolescencia. Comprender e integra la historia de vida en acogimiento familiar: la intervención desde los recursos de apoyo (Inscripción 22/07 a las 17 horas)
Leer

 • 19/07/2024
Curs Interdisciplinar Infància i Adolescència. Promovent apego segur en mares gestants en situació de risc (Inscripció 22/07 a les 17h)

Curso Interdisciplinar Plan de Infancia y Adolescencia. Promoviendo apego seguro en madres gestantes en situación de riesgo. (Inscripción 22/07 a las 17 h.)
Leer

 • 18/07/2024
Curs Interdisciplinar Infància i Adolescència. Necessitat de protecció i reducció de la vulnerabilitat per raons de la seua diversitat sexual

Curso Interdisciplinar Plan de Infancia y Adolescencia. Necesitad de protección y reducción de la vulnerabilidad por razones de su diversidad afectivo sexual y de género'. (Inscripción 22/07 a las 17 horas)
Leer

 • 18/07/2024
Les vacances d'estiu són un període excel·lent per a enfortir els llaços afectius amb els nostres fills i filles

I com tot aprenentatge té una base emocional, es pot crear el context adequat per a potenciar la curiositat, el descobriment i el gust pel saber proposant-los activitats diferents a les que realitzen a les aules. Fins i tot ‘no fer res’ o l'avorriment’, són recursos que aprofitar.
Leer

 • 17/07/2024
Curs Específic Pla d'Infància y Adolescència: Valoració psicològica de l'oferiment per a acollir en família extensa: alguna cosa més que una valoració

Curso Específico Plan de Infancia y Adolescencia: Formación específica: valoración psicológica del ofrecimiento para acoger en familia extensa: algo más que una valoración psicométrica (Inscripción 22/07 a las 17 horas).
Leer