Esta noticia sólo es visible para Colegiados. Deberá entrar con su usuario y contraseña para visualizarla.

Acceso con usuario y contraseña

Acceso con certificado digital

También puede acceder con su DNI electrónico, certificado de la ACCV o certificado de la FNMT.


Iniciar sesión con DNI electrónico Iniciar sesión con certificado de la ACCV Iniciar sesión con certificado de la FNMT

Noticias relacionadas

  • 16/11/2018
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Torn lliure.

Fa pública la resolució provisional del concurs oposició, per a la provisió, pel torn lliure, de facultatiu o facultativa especialistes en psicologia clínica.
Leer

  • 16/11/2018
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Torn de promoció interna

Fa pública la resolució provisional del concurs oposició per a la provisió, pel torn de promocióinterna, de facultatiu o facultativa especialistes en psicologia clínica.
Leer

  • 14/11/2018
Mancomunitat Comarcal Els Ports (Castelló). Psicòleg/òloga

OBERT. 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de 13/11/2018.
Leer

  • 05/11/2018
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Llistes d'ocupació temporal de les institucions sanitàries

Convocatòria apertura per a la inscripció de nous aspirants i actualització de mèrits de candidats ja inscrits en les llistes d'ocupació temporal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Leer

  • 31/10/2018
Universitat València. Una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal.

Projecte: «COMTEA. Comprensión de lenguaje figurativo en lectores con trastornos del espectro autista: evidencia de movimientos oculares y EEG. CPI-18-336».
Leer