Avantprojecte de Llei Valenciana d'igualtat de Gènere

Anteproyecto de Ley Valenciana de Igualdad de Género.

El 10 de juny de 2022 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'Avantprojecte de Llei Valenciana d'igualtat de Gènere.  L'endemà d'aquesta publicació, es va iniciar un període de 35 dies hàbils durant el qual, les persones i entitats que ho desitjaren podien fer “les aportacions addicionals (al·legacions, suggeriments o observacions)” que consideraren oportunes.

Com a òrgan col·legial, entenent aquest període com una oportunitat, ens vam posar en contacte amb diferents Grups de Treball del COPCV per a elaborar un document amb propostes. Aquest ha sigut enviat a Conselleria dins del termini establert i en ell, s'han fet observacions i suggeriments sota la perspectiva integral i transversal que considerem, requereix el concepte de ‘Igualtat’.

Col·legiats i col·legiades, us animem a presentar les vostres contribucions a través de la seu electrònica - presentació d'escrits- sol·licitud general, de cara a treballar les al·legacions definitives que presentarem, quan corresponga, com a col·legi professional.

L'Administració ha redactat un avantprojecte de Llei ampli, en el qual es tenen en compte molts àmbits de la vida. La teua contribució, treballes en l'àrea que treballes, és important.

 

El  10 de junio de 2022 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el Anteproyecto de Ley valenciana de igualdad de género.  Al día siguiente de esta publicación, se inició un periodo de 35 días hábiles durante el cual, las personas y entidades que lo deseasen hicieran “las aportaciones adicionales (alegaciones, sugerencias u observaciones)” que consideraran oportunas.

Como órgano colegial, entendiendo este periodo como una oportunidad, nos pusimos en contacto con diferentes Grupos de Trabajo del COPCV para elaborar un documento con propuestas. Éste ha sido enviado a Conselleria dentro del plazo establecido y en él, se han hecho observaciones y sugerencias bajo la perspectiva integral y trasversal que consideramos, requiere el concepto de ‘Igualdad’.

El periodo de esta consulta pública ha finalizado. No obstante, colegiados y colegiadas, os animamos a presentar vuestras contribuciones a través de la sede electrónica - presentación de escritos- solicitud general, de cara a trabajar las alegaciones definitivas que presentaremos, cuando corresponda, como colegio profesional.

La Administración ha redactado un anteproyecto de Ley amplio, en el que se tienen en cuenta muchos ámbitos de la vida. Tu contribución, trabajes en el área que trabajes, es importante.Noticias relacionadas

  • 23/06/2022
II Ed. Premis per a la igualtat 2021/2022

L'Ajuntament de València premia actuacions, bones pràctiques i projectes d'igualtat en diverses àrees. El termini de presentació finalitza el 27 de juny del 2022.
Leer

  • 14/06/2022
Igualdad señala 9 profesiones sanitarias a formar en violencia de género

Ciertos perfiles médicos, enfermeros, psicólogos y de FSE son 'prioritarios' para negociar con Ordenación Profesional.
Leer

  • 16/05/2022
Video de la Jornada: "El papel de la mujer y su situación durante la pandemia"

Organizada por el Consejo General de la Psicología con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Leer

  • 08/03/2022
Dia Internacional de la Dona, 8 de març

'Una societat en la qual l'accessibilitat a les cures de salut mental estiga garantida és una societat més justa i igualitària'.
Leer

  • 08/03/2022
Assistim als actes commemoratius pel Dia de la Dona en Castelló

Mar Lluch, vicedegana 3ª del COPCV, i Mª Carmen Molés, vocal de la Junta del Col·legi, donen suport als esdeveniments organitzats per subdelegació del Govern i per l’Ajuntament de la capital de la Plana.
Leer