328 noticias encontradas relacionadas con Oferta de empleo publico

Página 1 de 22

Contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació 038: Psicopatologia, Avaluació i Tractament dels Trastorns Emocionals

Les places referides estan vinculades al programa finançat per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Generalitat Valenciana "Xarxa Valenciana d'Igualtat".

Projecte: «TECNOTEST: desarrollo de un procedimiento de detección temprana y prevención de adicciones tecnológicas en la adolescencia. CPI-19-020».

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el boletín Oficial de la Provincia, debiendo aportar la documentación exigida en la base tercera de las bases.

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2019, del tribunal del concurs oposició de facultatiu o facultativa especialistes en psicologia clínica d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició per torn lliure convocat per mitjà de Resolució de 25 de novembre de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2019/638]

OBERT. 20 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, número 16, de data 23/01/19.

Diez días hábiles a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Psicòleg/psicòloga: títol universitari oficial de llicenciatura en Psicologia o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau en Psicologia que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional indicades amb les funcions assenyalades, més títol oficial d'un màster universitari que, d'acord amb els plans vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades.

Para poder optar a dichos puestos, las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico: empleovalencia@eulen.com. La fecha límite para el envío es este viernes 25 de enero. Elda: 4 vacantes Yátova: 2 Vacantes Segorbe: 2 Vacantes San Mateu: 2 Vacantes

ABIERTO: 20 días naturales a contar desde el siguiente día de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado 16/01/2017

Les bases i la convocatòria per a la constitució de la borsa esmentada es publiquen a la pàgina web municipal i tauló d’anuncis.

Oferta d’ocupació pública per a l’exercici de 2018

Convocatòria borsa de caràcter urgent de les categories que s'indiquen a continuació: director/a de centre, director/a psicòleg, psicòloga, terapeuta ocupacional, terapeuta/terapeuta ocupacional, coordinador/a atenció sanitària, conductor/a mecànic/a, ajudant de residència, responsable de torn, auxiliar de manteniment, monitor/a d'ocupació, monitor/a d'atenció social, zelador/a-guarda, governant/a i auxiliar de cuina.

Aprueban las bases y la convocatoria, en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal, para cubrir 1 plaza de Psicólogo/a de Servicios Sociales para este Ayuntamiento, mediante sistema de concurso-oposición

15/18-DC. Anunci de difcícil cobertura del cos A1-20 psicòleg/a d'un lloc en Gandia